Pre učiteľov a školy


Učitelia zo zúčastnených škôl a škôlok, podobne ako učitelia z krajín, kde program už prebehol, resp. prebieha, hovoria, že jeho zaradenie do učebných osnov citeľne zvýšilo mieru tolerancie a empatie, prispelo k budovaniu sociálnych zručností detí, zlepšeniu spracovania a vyjadrovania emócií a celkovo prispelo k zlepšeniu atmosféry v triedach. Na základe pozorovaní počas supervízií, ako aj na základe rozhovorov s učiteľmi možno konštatovať, že program  prispel nielen k zlepšeniu emocionálnej i sociálnej „gramotnosti“ detí, ale stal sa obohatením aj pre samotných učiteľov.