Aktivity a hry – Riešenie konfliktov


Riešenie konfliktov

Návrhy – Riešenie konfliktov

  • Keď sa vaše dieťa nahnevá, najprv mu dajte čas a priestor, aby sa ukľudnilo, až potom sa snažte riešiť situáciu. Vysvetlite mu neskôr, že je ťažké hľadať dobré riešenie keď sme nahnevaní.
  • Povzbuďte dieťa, aby pomáhalo iným deťom vyriešiť konflikty alebo problémy tak, že ich vypočuje, bude ich rešpektovať, budú hľadať spolu riešenie a pomôže im vyhľadať pomoc.
  • O šikanovaní si môžete prečítať viac tu.
  • Naučte svoje dieťa štyri kroky riešenia problému – porozumieť problému, porozmýšľať nad možnými riešeniami, vybrať najlepšie riešenie, vyskúšať ho.
  • Používajte štyri roky k riešeniu problému vo vašom rodinnom živote.

Aktivita 1

Ako poraziť šikanu

Cieľ

Zlepšiť schopnosť dieťaťa riešiť situácie, v ktorých sa vyskytuje šikana

Čas trvania

15-30 minút

Čo k tomu potrebujem?

Farbičky a papier

Ako to urobím?

Vysvetlite, že šikanovanie znamená vyhrážanie sa alebo ubližovanie niekomu inému, alebo hovorenie zlých vecí o nich. Zažilo vaše dieťa takúto situáciu? Ako sa cítilo? Vysvetlite, že keď nás niekto šikanuje, môžeme požiadať o pomoc niekoho, komu dôverujeme. Vyzvite svoje dieťa, aby vymenovalo a nakreslilo ľudí, ktorým by dôverovalo, keby bolo šianované. Uistite sa, že vie dieťa vymenovať  ľudí, ktorí mu pomôžu v rôznych prostrediach – učitelia v škole, rodič doma. Kresby vystavte.

Aktivita 2

Vidíš to čo ja?

Cieľ

Zlepšiť schopnosť dieťaťa riešiť konflikty a vysporiadať sa s hnevom

Čas trvania

30 minút

Čo k tomu potrebujem?

Pero a papier

Ako to urobím?

Vysvetlite svojmu dieťaťu, že je ťažké nájsť dobré riešenie keď sme nahnevaní alebo smutní. Takže my všetci potrebujeme spôsoby, ako sa ukľudniť. Povedzte dieťaťu, čo robíte vy, aby ste sa ukľudnili alebo aby ste sa cítili lepšie. Opýtajte sa dieťaťa, či sa niekedy cítilo nahnevané alebo veľmi smutné. Čo vtedy robilo, aby sa ukľudnilo alebo cítilo lepšie? Povzbuďte ho, aby rozmýšľalo o ďalších nápadoch. Môžete mu pomôcť s návrhmi. Vymyslite nejaké zábavné a povzbuďte svoje dieťa, aby si ich vyskúšalo – nechajte, nech udrie do vankúša, behá po záhrade alebo parku, kričí, mačká plastelínu. Vy sa môžete pridať tiež!

Po každej aktivite sa s dieťaťom porozprávajte a opýtajte sa, či mu pomohla ukľudniť sa alebo cítiť sa lepšie. Nakoniec ho požiadajte, aby nakreslilo tri aktivity, o ktorých si myslí, že mu najviac pomohli a potom ich vystavte v izbe vášho dieťaťa.

Aktivita 3

Zvládanie hnevu

Cieľ

Zlepšiť schopnosť dieťaťa identifikovať sppôsoby vyrovnania sa s hnevom

Čas trvania

10 minút

Čo k tomu potrebujem?

Nič

Ako to urobím?

Túto aktivitu je potrebné urobiť skoro po tom, ako bolo vaše dieťa nahnevané – pri ukladaní do postele v ten večer alebo na ďalší deň. Porozprávajte sa o tej príhode a opýtajte sa, prečo sa tak hnevalo. Opýtajte sa, ako sa s tým vysporiadalo a povzbuďte ho, aby rozmýšľalo o ďalších spôsoboch, ktoré mohlo použiť – napríklad porozprávať sa s niekým, zhlboka sa vydýchať, rozmýšľať o niečom peknom.
Pamätajte si: riešenia musia spôsobiť, že sa vaše dieťa bude cítiť lepšie, ale nebudú mať negatívny dopad na iných ľudí.