Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


cpppapSNV

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí a žiakov zo 142 škôl /MŠ, ZŠ a SŠ/ od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie. Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl. Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne. Odborní zamestnanci CPPPaP – psychológovia, špeciálni pedagógovia a sociálni pedagógovia – sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Našim cieľom je:

 priaznivý osobnostný a sociálny vývin dieťaťa,

 formovanie zdravého životného štýlu,

 podpora zvládania záťažových životných situácií,

 prispieť k utváraniu podnetného prostredia pre zdravý rozvoj dieťaťa,

 rozvíjať kooperatívne a sociálne zručnosti dieťaťa.